กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วง

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 82 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกงสุลฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครกว่างโจว ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี และอาคารนิทรรศการประวัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร เขตฯ กว่างซีจ้วง โดยมีนายซุน เจี้ยน รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้แทนระกับสูงของสถาบันวิจัยฯ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตร และหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากกลไกที่เป็นรูปธรรม อาทิ คณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-จีน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาการ และการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับกรมวิชาการเกษตร

อนึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร เขตฯ กว่างซีจ้วง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ที่เมืองหลิ่วโจว และย้ายมาที่นครหนานหนิงในปี พ.ศ. 2487 สถาบันวิจัยฯ มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรท้องถิ่นของเขตฯ กว่างซีจ้วง และมีความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยหลายแห่งในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ