กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงพบปะคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมงานสัปดาห์วัฒนธรรมฯ ที่นครหนานหนิง

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงพบปะคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมงานสัปดาห์วัฒนธรรมฯ ที่นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2566

| 105 view

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยที่เดินทางมาร่วมงานสัปดาห์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จีน-อาเซียน ที่นครหนานหนิง (China-ASEAN (Nanning) Intangible Cultural Heritage Week) ภายใต้การประสานงานของถานกงสุลใหญ่ฯ

คณะผู้แทนนำโดยนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและ ผศ. ดร. จุลชาติ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโส และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งได้เข้าร่วมแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานครั้งนี้ อาทิ ระบำเคียนขะม้านารี รำมโนราห์ ฟ้อนขันดอก เซิ้งโปงลาง และมวยคาดเชือก รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับฝ่ายจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับคณะนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับฝ่ายจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง และได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงในภาคประชาชนระหว่างประเทศไทยกับเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งมีความใกล้ชิดและมีพลวัตสูงมาก เนื่องจากชาวจีน (กว่างซี) นิยมความเป็นไทย ตลอดจนแสดงความชื่นชมบทบาทของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวโลก สอดคล้องกับ นโยบายการส่งเสริมอำนาจละมุน (Soft Power) ของไทย ผ่าน 5F (Food, Film, Festival, Fight, Fashion)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ