กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน ASEAN-China Youth Hosts Camp

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน ASEAN-China Youth Hosts Camp

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 61 view

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน ASEAN-China Youth Hosts Camp (Season 2) ในรูปแบบผสมผสานออนไลน์+ออฟไลน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี นครหนานหนิง กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติจีน กรมวิทยุโทรทัศน์กว่างซี กรมประชาสัมพันธ์กว่างซี และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในกว่างซี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียนในอนาคต ผู้แทนระดับสูงของกว่างซีที่เข้าร่วมงานฯ ได้แก่ นายหาน หลิว รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กว่างซี และนายลู่ เจิ้งหนิง รองอธิบดีกรมวิทยุโทรทัศน์กว่างซี กงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง ผู้แทนเยาวชนจีนและอาเซียน ทั้งนี้ นางสาวปิ่นนภา ช่อเขียว KOL (Key Opinion Leader) ซึ่งเป็นคนไทยในกว่างซี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนในครั้งนี้ด้วย                                                                                                     

          อนึ่ง ค่ายเยาวชน ASEAN-China Youth Hosts Camp (Season 2) เป็นกิจกรรมคู่ขนานของงาน  ASEAN-China TV Week ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ นครหนานหนิง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ