การพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมาธิการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว

การพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมาธิการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว

8 ต.ค. 2564

54 view

          ช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ภายหลังการศึกษาดูงานที่ท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจวในบริเวณเขตพื้นที่ท่าเรือชินโจวแล้ว นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พบหารือกับนายหลิว เสียง (Liu Xiang/刘祥) รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยท่าเรือชินโจว และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศุลกากรชินโจว สำนักงานกลุ่มผู้นำการพัฒนาดิจิทัล สำนักพัฒนาการค้าและโลจิสติกส์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และบริษัทร่วมทุน BBG-PSA โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับจีนผ่านเมืองชินโจว (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) การประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากท่าเรือชินโจวเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านทางท่าเรือชินโจว รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มพูนการค้าระหว่างสองฝ่ายให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

          ตามข้อมูลปี 2563 การค้าระหว่างเมืองชินโจวกับประเทศไทย มีปริมาณการขนถ่ายตู้สินค้ารวมเกือบ 30,000 TEUs แบ่งเป็น การนำเข้าจากประเทศไทย 16,000 TEUs และการส่งออกไปประเทศไทย 13,000 TEUs โดยสินค้านำเข้าหลักจากไทย ได้แก่ ผลไม้ มันสำปะหลัง และแร่หิน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ