รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงหลักสูตร "2+1.5" การฝึกอบรมร่วมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสมัยใหม่พลังงานไฟฟ้าจีน-ไทย และพิธีเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566 ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคการไฟฟ้ากว่างซี

รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงหลักสูตร "2+1.5" การฝึกอบรมร่วมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสมัยใหม่พลังงานไฟฟ้าจีน-ไทย และพิธีเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566 ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคการไฟฟ้ากว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 499 view

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวนรดี ตันตระมงคล รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงหลักสูตร "2+1.5" การฝึกอบรมร่วมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสมัยใหม่พลังงานไฟฟ้าจีน-ไทย และพิธีเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566 ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคการไฟฟ้ากว่างซี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จำนวน 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะทักษะวิชาชีพด้านกระแสไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักศึกษาไทยเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยฯ ในรูปแบบทวิวุฒิ (2+1.5) จำนวน 21 คน

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงหลักสูตรฯ ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการขยายความร่วมมือด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและจีน และย้ำความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการเข้าร่วมพิธีเปิดวิทยาลัย รองกงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบหารือกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาของไทยและนักศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับกว่างซี และให้ข้อแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในกว่างซี รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมคณะพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง และศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ