สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2566

| 134 view

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ดำเนินการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่บริเวณโถงชั้น 1 ของที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และชุมชนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวนร้อยละ 77.40 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทั้งหมดในเขตฯ กว่างซีจ้วง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณชาวไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วง ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งฯ เป็นอย่างดี ทำให้การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง สำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ