สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทยเพื่อเตรียมงาน CAEXPO ครั้งที่ 20

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดประชุมทีมประเทศไทยเพื่อเตรียมงาน CAEXPO ครั้งที่ 20

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2566

| 497 view

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้

ที่ประชุมฯ ได้อัพเดทความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมและโครงการของทีมประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2566 และการวางแผนงานสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้รายงานพัฒนาการสำคัญระหว่างไทยกับกว่างซีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และภารกิจด้านกงสุล รวมถึงได้ให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมที่สำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกว่างซี ได้แก่ การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 16 การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ปันรัก ปันน้ำใจ สานสายใยไทย-กว่างซี การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยกลุ่มชุมชนไทยในกว่างซี และการจัดงาน 2023 Afternoon Thai นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 20 ของฝ่ายไทย อาทิ การเข้าร่วมพิธีเปิดของผู้นำรัฐบาลไทย การเตรียมการ Thailand Pavilion การจัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายของหน่วยงานทีมประเทศไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อนึ่ง ทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง และยังมีภาคธุรกิจไทยในกว่างซีได้แก่ กรรมการผู้จัดการบริษัท PTTOR China (Shanghai) Company Limited รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยดูแลพื้นที่ประเทศจีนและผู้แทนบริษัทกว่างซีหนานหนิงอีสต์เอเชียชูการ์กรุ๊ปหรือกลุ่มมิตรผลของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ