สื่อกว่างซีขอสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20

สื่อกว่างซีขอสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2565

| 529 view

                        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ตอบรับการขอสัมภาษณ์จากสื่อท้องถิ่นของกว่างซี ซึ่งประกอบไปด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี ( News Center / Beibu Bay Radio / BBRTV.COM ) และหนังสือพิมพ์ Guangxi Daily เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อพิธีเปิดการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของจีน นำโดยท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่มุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน และส่งเสริมการเปิดกว้างสู่ภายนอกอย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน และอาเซียนกับจีนด้วย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการความร่วมมือที่มีพลวัตระหว่างไทยกับกว่างซี ทั้งด้านการค้าการลงทุน การศึกษา และการเชื่อมโยงในภาคประชาชน โดยกงสุลใหญ่ฯ หวังว่า ผลของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 จะเป็นแนวทางสำคัญ  ในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ