หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,701 view

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

          

บุคคลสัญชาติไทย/ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติจากทางการไทย ให้ยื่นเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

 

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 • ใบสำคัญการสมรส/หย่า (กรณีหญิงที่มีการสมรส/หย่า)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย (สด.8 , สด.9, สด.43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )
 • สำเนาตราประทับในหนังสือเดินทางที่แสดงการเดินทางเข้า – ออก ประเทศไทย ครั้งล่าสุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงว่าเคยมีถิ่นพำนักในประเทศไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบผู้อื่นทำการแทน
 • เอกสารอื่นๆ ตามแต่กรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกำหนดเพิ่มเติม
 • รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับ 100 บาท

ขั้นตอนดำเนินการ

 • เขียนคำร้องขอทำหนังสือรับรองความประพฤติ
 • ให้ปากคำตามแบบบันทึกการสอบสวนของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • จัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเรื่องกลับไปประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

 • โดยที่ต้องส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการ จึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลารับเอกสารที่แล้วเสร็จได้ ซึ่งกรณีที่ผ่านมา จะใช้เวลาหลายเดือน หากมีความเร่งด่วน จึงแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการโดยตรงที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 2168-9 โทรสาร 0 2205 1295 เว็บไซต์ psccenter.sb.police.go.th