สูติบัตร

สูติบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,651 view

การแจ้งเกิด (ถึงแม้บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาก็มีสิทธิ์และหน้าที่ในการแจ้งเกิดบุตร)

1.  เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย   
     (1) คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)    
     (2) บันทึกคำให้การของมารดา (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)   
    (3) คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)   
    (4) หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด   
    (5) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด   
    (6) ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด   
    (7) รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายร่วมกัน 3 คน บิดา มารดา และบุตร หรือรูปถ่าย 2 คนคือมารดากับบุตรในกรณีที่ไม่มีบิดา) ไม่จำกัดขนาดแต่ควรเห็นหน้าชัดเจน   
    (8) ทะเบียนสมรสไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน    
    (9) ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.  เอกสารประจำตัวบุตร
     ต้นฉบับใบรับรองเกิดออกโดยโรงพยาบาล พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวให้ Notary Public ในพื้นที่รับรองเอกสาร

3.  เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนจีนหรือชาติอื่นๆ      
     หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ 
กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส
   (1) บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน
   (2)  สถานกงสุลใหญ่ฯ  ไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา     

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
    (1) เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา
    (2) หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลบิดา

- การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย
    (1) ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้
    (2) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจ้ง อำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่อำเภอไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากอำเภอ/เขตโดยตรง                   

·         สัญชาติ

-  แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร
ไทย ไทย จด ไทย
ไทย ไทย ไม่จด ไทย
ไทย อื่นๆ จด ไทย
ไทย อื่นๆ ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย
อื่นๆ ไทย จด ไทย
อื่นๆ ไทย ไม่จด ไทย

 -  เด็กสามารถถือสองสัญชาติได้จนถึงอายุ 20 ปี จากนั้นต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ในกรณีที่สละสัญชาติไทยต้องยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยด้วย หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่สามารถยื่นคำร้องขอสละสัญชาติได้ บิดาหรือมารดาไม่สามารถยื่นขอสละสัญชาติแทนบุตรได้ เนื่องจากการสละสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอสละสัญชาติแทนได้ อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้มีการถือสองสัญชาติ ควรหารือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว