เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,772 view

บริการ/Service

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 14 เมืองของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ คือ หนานหนิง หลิ่วโจว กุ้ยหลิน ยวี่หลิน อู่โจว ซินโจว ไป่เซ่อ กุ้ยก่าง เหอฉือ หลายปิน เป๋ยไห่ ฉงจั่ว ฝางเฉิงก่าง เฮ่อโจว

 

การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ชายไทยที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจากสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อนำไปยื่นต่อสัสดีอำเภอณภูมิลำเนาในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบรับรองสถานะการศึกษา

    • ใบรับรองฯจะต้องเป็นภาษาจีนและอังกฤษ

    • กระดาษที่ใช้ในการออกใบรับรองฯต้องเป็นหัวกระดาษของสถานศึกษาเท่านั้น

    • ใบรับรองฯต้องมีตราประทับของสถานศึกษา

    • ใบรับรองต้องมีชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่ออีเมล ของสำนักงานที่ออกใบรับรองฯ

    • ใบรับรองฯต้องระบุว่านักศึกษากำลังศึกษาในระดับคณะสาขาวิชาสถานศึกษาใดและวิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปีเริ่มเข้าศึกษาเมื่อใดและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด

หมายเหตุ *** หากทางสถานศึกษาออกใบรับรองเป็นภาษาจีนอย่างเดียวนักศึกษาต้องนำไปแปลและรับรองคำแปลกับสำนักงานโนตารีพับลิค (Notary Public) ในพื้นที่ของสถานศึกษาที่ออกใบรับรองนั้นและส่งผ่านสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล นครหนานหนิง ตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจะมาขอยื่นเรื่องกับสถานกงสุลใหญ่***

 

2. นักศึกษานำใบรับรองฯไปแปลเป็นภาษาไทย โดยขอรับรายละเอียดดังกล่าวได้ที่สถานกงสุลใหญ่และจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานดังนี้

    • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    • สำเนาหนังสือเดินทาง(ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบสด.9) (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

    • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ถ้ามี(ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

 

3. นักศึกษาเดินทางมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯที่สถานกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง

    • กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฯ (รับแบบฟอร์มในวันมายื่นเรื่อง)

    • กรอกคำร้องนิติกรณ์ (รับแบบฟอร์มในวันมายื่นเรื่อง)

 

4. ค่าธรรมเนียม

    • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

    • ค่าธรรมเนียม 125 หยวนสำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา