วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,365 view

ความเป็นมาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง


             ความสัมพันธ์ไทย-จีนได้พัฒนาและครอบคลุมหลายด้าน ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวซึ่งยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) และบริเวณภาคใต้ของจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งจึงมีความสำคัญต่อไทย อีกทั้งมีภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในบริเวณนี้ นอกจากนี้ ชาวจีนโพ้นทะเลในไทยจำนวนมากสืบเชื้อสายมาจากกว่างซี กว่างซีและไทยจึงถือว่ามีความผูกพันกันมายาวนาน เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญยิ่งของกว่างซีและเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ไทย-จีนในระยะยาว รัฐบาลไทยโดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีนจึงได้จัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ขึ้นที่นครหนานหนิง

              สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2549 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และยกระดับจากสำนักงานเป็น “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงมีหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมไทย-จีน การขยายและแสวงหาลู่ทางความร่วมมือตลอดจนเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซี ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ อำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราแก่ชาวจีนและชาวต่างชาติที่พำนักในกว่างซี และที่สำคัญคือคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่

              ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงมีที่ทำการ ณ อาคาร Oriental Manhattan ประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์